Algemene Verkoopvoorwaden

1.    Geldigheid

De hierna vermelde voorwaarden gelden in het commerciële verkeer met handelaars. Ze gelden voor alle leveringscontracten van de leverancier en inhoudelijk ook voor andere diensten. Ze gelden verder voor naleveringen betreffende contracten, bij welke deze voorwaarden betrokken werden. Algemene Verkoopvoorwaarden van de besteller zijn uitgesloten, voor zover ze deze voorwaarden tegenspreken. Wijzigingen of supplementen vereisen de schriftelijke vorm.

2.    Offerte, order, wijzigingen

Offertes vanwege de leverancier zijn vrijblijvend tot op het moment dat het contact afgesloten wordt. De order komt tot stand door acceptatie van de offerte vanwege de besteller. Toelichtingen bij het contract vanwege de leverancier, in het bijzonder de acceptatie van de bestelling of supplementen resp. wijzigingen van het contract vereisen de schriftelijke vorm. De uitvoering van de bestelling door de leverancier geldt als zijn acceptatie. Voor tussenverkoop, technische veranderingen en prijswijzigingen maakt de leverancier voorbehoud zolang het leveringscontract niet effectief tot stand gekomen is. Contracten staan onder voorbehoud van een correcte en tijdige zelfbevoorrading.

3.    Risico-overgang, verzending

Het risico gaat over aan de besteller wanneer het artikel de fabriek resp. het magazijn verlaat. Indien de verzending vertraging oploopt om redenen, waarvoor de leverancier niet dient op te komen, gaat het risico met de dag van de verzendingsgereedheid over aan de besteller. Een verzekering wordt slechts afgesloten na een bijzondere overeenkomst en op kosten van de besteller. In geval van twijfel kiest de leverancier de verzendingsmethode naar eigen goeddunken.

4.    Leveringstermijn

Afgesproken leveringstermijnen zijn geen vast bepaalde termijnen als bedoeld in § 376 HGB (Duits Wetboek van Koophandel), tenzij er uitdrukkelijk iets anders overeengekomen zou zijn. De naleving van de leveringstermijn stelt de tijdige beschikbaarheid van alle voor de order noodzakelijke documenten voorop. De leveringstermijn is nageleefd wanneer tegen het verstrijken daarvan het artikel de fabriek resp. het magazijn verlaten heeft of wanneer de verzendingsgereedheid meegedeeld is.Bij vertraging vanwege de leverancier bij een door hem te verantwoorden onmogelijkheid kan de besteller het contract verbreken wanneer hij de leverancier schriftelijk een uiterste termijn van minstens 4 weken opgelegd en verklaard heeft dat hij de naleving na het verstrijken van deze termijn afwijst.

Indien een vertraging van de levering aan onvoorzienbare omstandigheden, zoals bv. bedrijfsstoring, arbeidsconflict, niet tijdige zelfbevoorrading, overmacht etc. te wijten is, wordt de leveringstermijn op passende verlengd. De leverancier kan in een dergelijk geval ook het contract verbreken. Het herroepingsrecht kan beperkt worden tot het telkens betrokken gedeelte van de levering, tenzij de gedeeltelijke uitvoering van de transactie van de besteller niet gevergd kan worden. Gedeeltelijke leveringen zijn toelaatbaar.

Drukproeven die door de besteller als persklaar bevestigd werden, zijn met betrekking tot tekst en stand van de afdruk maatgevend. Voor aan ons afgestane, afgedrukte documenten zoals ontwerpen, clichés, enz. zijn wij slechts aansprakelijk ter grootte van de kosten die bij de aanschaf van in de handel gebruikelijke uitvoeringen door ons zouden ontstaan.

5.    Afgedrukte documenten

Bij leveringen volgens modellen van de besteller staat deze er garant voor dat daarmee octrooirechten van derden niet geschonden worden en eventuele etiketteringsvoorschriften nageleefd zijn. De besteller is aansprakelijk tegenover de leverancier voor alle nadelen die deze laatste door een schending/niet-naleving ondervonden heeft. De door de besteller ingezonden of als persklaar bevestigde modellen zijn voor de uitvoering van de afdruk maatgevend. In de branche gebruikelijke, om technische redenen tot stand komende afwijkingen zijn toelaatbaar. Door een participatie in kosten voor drukklare documenten zoals films, clichés, druk- en perswalsen verwerft de besteller geen rechten op deze objecten. De door ons ingediende drukproeven die door de besteller als persklaar bevestigd werden, zijn met betrekking tot tekst en stand van de afdruk voor de uitvoering van de afdruk maatgevend. Aan ons afgestane, afgedrukte documenten zoals ontwerpen, clichés, enz. zijn wij slechts aansprakelijk ter grootte van de kosten die bij de aanschaf van in de handel gebruikelijke uitvoeringen door ons zouden ontstaan.

6.    Klachten

Klachten zijn uitgesloten bij technisch niet vermijdbare afwijkingen in de breedte (tot +/- 5 %), lengte (tot +/- 3%) en in de dikte (tot +/- 13 %). Meetmethoden en tolerantiewaarden richten zich naar de GKV test- en beoordelingsclausule voor polyethyleenfolie en daaruit voortvloeiende producten (opgesteld door de IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. – verantwoordelijke vereniging van de GKV – en gedeponeerd bij het Duits Federaal Instituut voor Materiaalonderzoek, Berlijn) in de telkens geldende versie. Bij gegronde reclamaties hebben wij in geval van garantie de keuze tussen koopvernietiging, vermindering, levering van een vervangend artikel of verbetering. Daarboven uitgaande aanspraken, in het bijzonder op schadevergoeding, zijn uitgesloten. Voor de geschiktheid van onze artikelen voor buitengewone gebruiksdoeleinden zijn wij slechts aansprakelijk indien wij dat uitdrukkelijk schriftelijk toegezegd hebben. Bij alle orders maken wij voorbehoud voor ca. 10% berekende meer of minder levering. Bij een verkeerde opgave van het BTW-nummer is de opdrachtgever aansprakelijk voor BTW-verhaalsrechten.

7.         Aansprakelijkheid

Schadeclaims vanwege de besteller tegenover de leverancier, om het even om welke reden, in het bijzonder met het oog op vergoeding van gevolgschade, evenals eventuele rechten wegens een transactie zonder order zijn uitgesloten, voor zover dergelijke rechten niet in het contract en in deze voorwaarden uitdrukkelijk of wettelijk dwingend verleend werden. De bovenstaande paragraaf geldt niet voor zover de schade op opzet of grove nalatigheid vanwege de leverancier of zijn medewerkers berust. Een uitschot van ca. 10% bij leveringen van bedrukte zakjes is in de handel gebruikelijk en geeft niet het recht, klachten in te dienen.

8.    Prijzen en betalingen

Indien niet anders aangegeven, gelden de prijzen steeds exclusief BTW franco huis en inclusief verpakking. Indien niet bepaalde prijzen afgesproken zijn, gelden de op de dag van de levering geldende, algemeen door de leverancier vastgelegde prijzen. Indien bepaalde prijzen overeengekomen zijn, maar conform het contract of om redenen, waarvoor de besteller dient op te komen, de levering meer dan 60 dagen na afsluiting van het contract plaatsvindt, kan de leverancier bij een wijziging van de door hem algemeen voor de bestelde artikelen gevorderde prijzen bijgevolg in een billijke omvang aanpassen. Bij producten, die niet in prijslijsten van de leverancier vermeld worden, kan de leverancier in dit geval eveneens een passende prijsverhoging doorvoeren. Bij overschrijding van de betalingstermijnen kan als rente op jaarbasis 6% bovenop de betreffende basisrente van de Europese Centrale Bank in rekening gebracht worden, zonder dat een ingebrekestelling vereist is en ongeacht een eventueel verdergaand, door een achterstallige betaling veroorzaakt nadeel. Wissels en cheques worden uitsluitend op grond van bijzondere afspraken geaccepteerd. Disconto- en overige kosten gaan ten laste van de besteller. Een afgesproken betalingskorting kan de besteller slechts aftrekken indien hij niet met andere verbintenissen tegenover de leverancier in gebreke is. De verrekening van de besteller met niet rechtsgeldig vastgestelde, door de leverancier betwiste tegenvorderingen evenals retentierechten van de besteller, met uitzondering van deze conform alinea 6, zijn uitgesloten.

9.    Eigendomsvoorbehoud

De leverancier behoudt zich het recht voor, de geleverde objecten tot de ontvangst van alle uit de zakenrelatie met de besteller voortvloeiende betalingen als zijn eigendom te blijven beschouwen. Een verwerking van het artikel gebeurt voor de leverancier. Indien het artikel met andere, niet aan de leverancier toebehorende zaken verwerkt wordt, verwerft de leverancier met betrekking tot de nieuwe zaak mede-eigendom en dit in verhouding van de waarde van het artikel tot de andere verwerkte objecten op het moment van de verwerking.  De besteller staat met overdracht van het artikel de uit een doorverkoop van het – eventueel – verwerkte artikel voortvloeiende vorderingen tegenover zijn afnemers af aan de leverancier, in geval van de verwerking ter grootte van het evenredige factuurbedrag. De besteller is tot herroeping gerechtigd, de vordering in te trekken. De besteller mag het geleverde object vóór eigendomsoverdracht noch verpanden noch ter vrijwaring in eigendom overdragen. Bij pandbeslagen en inbeslagnemingen of overige beschikkingen vanwege een derde partij dient hij de leverancier onmiddellijk daarvan op de hoogte te brengen. Kosten die de leverancier door een interventie oploopt, dient de besteller te dragen. De besteller is verplicht, de leverancier alle voor de invordering van de afgestane rechten noodzakelijke inlichtingen en documenten ter beschikking te stellen en op verzoek van de leverancier zijn afnemers de overdracht mee te delen.

De leverancier is gerechtigd, onder eigendomsvoorbehoud staande, geleverde objecten op kosten van de besteller tegen brand-, water- of andere schade te verzekeren, voor zover niet de besteller zelf een dergelijke verzekering aantoonbaar afgesloten en de uit deze verzekering voortvloeiende rechten aan de leverancier afgestaan heeft.

Indien omwille van het op de zetel van de besteller geldende recht een vrijwaring volgens de bovenstaande voorschriften niet mogelijk is, is de besteller verplicht, te zorgen voor een economisch gelijkwaardige vrijwaring, die met inachtneming van de op deze zetel van de besteller geldende rechtsvoorschriften te verwezenlijken is en voor het geval van zijn insolventie voor de leverancier toegangsmogelijkheden tegenover de afnemers van de besteller biedt. Onafhankelijk van de effectiviteit van het telkens andere vrijwaringsmiddel geldt het eigendomsvoorbehoud of de overdracht van de vorderingen van klanten tenminste als zijnde overeengekomen

Indien de waarde van de aan de leverancier gegeven zekerheden zijn vorderingen met meer dan 20% overtreft, is hij op verzoek van de besteller verplicht, voor zover van de zekerheden afstand te doen. 

De invordering van het eigendomsvoorbehoud en ook de beslaglegging van het geleverde object door de leverancier gelden niet als verbreking van het contract. Indien de besteller achter raakt of als hij insolvent wordt, is de leverancier gerechtigd, de tot zijn eigendom behorende artikelen terug te eisen. De besteller staat hem reeds hierbij onherroepelijk te dien einde het betreden van zijn lokalen of percelen en tevens de afhaling van de geleverde artikelen toe Voor zover er op grond van het eigendomsvoorbehoud artikelen teruggenomen of gebruikt worden, gebeurt dit voor rekening van de besteller. Onder voorbehoud van een verdergaand nadeel is de leverancier gerechtigd, 15% van de opbrengst door gebruik als vast kostentarief in rekening te brengen.

 

10.     Bedreiging van claims

Bij verzaking van betaling vanwege de besteller is de leverancier onverminderd bijkomende aanspraken gerechtigd, van de besteller zekerheidstelling voor alle lopende orders vóór levering daarvan te eisen. Hetzelfde geldt indien door omstandigheden, die de leverancier na afsluiting van het contract bekend worden, de naleving van de vorderingen vanwege de leverancier in gevaar lijkt, bv. door een verzoek om inleiding van de faillissements-, gerechtelijke of buitengerechtelijke akkoordprocedure, niet onmiddellijk afgewende gedwongen tenuitvoerlegging tegenover de besteller, wissel- of chequeprotesten betreffende de besteller of aanzienlijke wijzigingen van de commerciële omstandigheden van

11.     Plaats van handeling, rechtsgebied, toepasbaar recht

Plaats van handeling is voor beide partijen Kempten/Allgäu. Exclusief rechtsgebied voor alle geschillen in verband met het contract met inbegrip van wissel- en chequeprocessen op basis hiervan is Kempten/Allgäu; de leverancier kan echter ook op de zetel van de besteller of bij een andere bevoegde rechtbank een klacht indienen. Uitsluitend het voor het rechtsverkeer tussen in Duitsland gevestigde partijen toepasbare Duitse recht is geldig

12.     Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien deze voorwaarden volledig of gedeeltelijk ongeldig blijken te zijn, blijven de overige voorwaarden desondanks onverminderd van kracht. Eventueel zijn de partijen, die het contract afsluiten, verplicht, een ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die het opzet van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert.

allfo Vakuumverpackungen
Hans Bresele KG, Waltenhofen